الانزاپین

کاپتوپریل سابق

الانزاپین

کاپتوپریل سابقمرتضی
متولد 1367
دانشجوی سال آخر پزشکی

                 ***

کاپتوپریل : داروی آنتی هایپرتانسیو (ضد فشار خون)
الانزاپین : داروی آنتی سایکوتیک ( ضد جنون)


                ***

آورد به اِضطرارم اول به وجود           جز حیرتم از حیات چیزی نفزود

رفتیم به اِکراه و ندانیم چه بود               زین آمدن و بودن و رفتن مقصود

 

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان          برداشتمی من این فلک را ز میان

از نو فلکی دگر چنان ساختمی              که آزاده بکام دل رسیدی آسان


ما لعبتکانیم وفلک لعبت باز                ازروی حقیقتی نه ازروی مجاز
یک چند دراین بساط بازی کردیم         رفتیم به صندوق عدم یک یک باز

ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز      چندین چه خوری تو غم ازین رنج دراز
تن را به قضا سپار و با درد بساز       کاین رفته قلم ز بهر تو ناید باز